ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์  (อ่าน 11 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ diorarmani2000

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 50,810
    • ดูรายละเอียด
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1960กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ผู้แต่ง : นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า: 354 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้
 
สารบัญ
 
 บทนำ.
(๑)แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒)ความเป็นมา และพัฒนาการเกี่ยวกับการคุ้ครองผู้บริโภคในประเทศไทย
(๓)ขอบเขต และลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓.๑)ขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓.๑.๑) ในเชิงเนื้อหา
(๓.๑.๒) ในเชิงรูปแบบ
 
ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองภู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
ความนำ: 
 
บทที่ ๑กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
 ๑.๑ เหตุผลความจำเป็น และขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
 ๑.๑.๑ เหตุผลความจำเป็นของพระราชบัญญัติ
 ๑.๑.๒ ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
 (๑) หลัก
 (๒) ข้อยกเว้น
 ๑.๒ กลไกลและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
๑.๒.๑ กลไกลในเชิงสารบัญญัติ:กลไกลเชิงป้องกัน
๑.๒.๑.๑ การรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
 (๑) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
 (Right to Informations)
 (๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ
(Right to Freedom of Choice)
 (๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ
(Right to Safety)
 (๔) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
 (Right to Fairness for Contract )
 (๕) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
 (Right to be heard and Right to Remedy)
๑.๒.๑.๒ การกำหนดให้มีองค์กรของรัฐเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค
 (๑) องค์กรของรัฐที่ปฎิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายและการควบคุมกำกับ
 (๒) องค์กรของรัฐที่ปฎิบัติหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ
๑.๒.๑.๓ การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ
 (๑) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ ในด้านการโฆษณา
 (๒) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ ในด้านฉลาก
 (๓) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ ในด้านสัญญา
 (๔) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุระกิจ ในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
๑.๒.๒ กลไกลในเชิงวิธีสบัญญัติ: กลไกลการแก้ไข้เยียวยาความเสียหาย
 ๑.๒.๒.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
 (๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
 (๒) ผลทางกฎหมายของการดำเนินคดีโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๑.๒.๒.๒ กรณีองค์กรเอกชนฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย
 (๑) เงื่อนไขของสมาคมและมูลนิธิที่จะสามารถฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
 (๒) การใช้สิทธิและอำนาจฟ้องคดีของสมาคมและมูลนิธิ
 
 บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
 ๒.๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะอย่าง
๒.๑.๑ กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร และกฎหมายเกี่ยวกับยา
๒.๑.๑.๑ เจตนารมณ์และโครงสร้างของกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร และกฎหมายเกี่ยวกับยา
(๑) เจตนารมฌ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร และกฎหมายเกี่ยวกับยา
(๒) โครงสร้างของกฏหมายเกี่ยวกับอาหารและกฎหมายเกี่ยวกับยา
๒.๑.๑.๒ การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารและยา
๒.๑.๒ กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Iiability Law)
๒.๑.๒.๑ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 (๑) ความรับผิดของผู้ประกอบการ
 (๒) เหตุหลุตพ้นความรับผิดชอบขอผู้ประกอบการ
๒.๑.๒.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 (ขออเขตความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง)
 (๑) ความเสียหายพื้นฐาน
 (๒) ความเสียหายต่อยอด
 ๒.๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
๒.๒.๑ ลักษณะและผลแห่งข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
(๑) ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
(๒) ผลแห่งข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
๒.๒.๒ ขอบเขตของการใช้บังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
 (๑) เหตุผลความจำเป็น
 (๒) ขอบเขตของการใช้บังคับที่เคร่งครัด
๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการขายสินค้าและให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ
 ๒.๓.๑ ลักษณะของการขายตรงและตลาดแบบตรง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ๒.๓.๑.๑ ลักษณะของการขายตรงและตลาดแบบตรง
 ๒.๓.๑.๒ ผลกระทบ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการขายตรงและตลาดแบบตรง
 (๑) ผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
 (๒) ความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าหรือบริการตามที่ตนเลือกซื้อได้อย่างแท้จริง
 (๓) ความเสี่ยงของผู้บริโภคต่อการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบและไม่สุจริจของบุคคลจากการขายตรง
 และการตลาดแบบตรง 
 ๒.๓.๒ มารตการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
๓.๒.๒.๑ กรณีมิใช่การประกอบธุระกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมาย
๓.๒.๒.๒ กรณีการประกอบธุระกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมาย
 (๑) การกำหนดหน้าที่แก่ผู้ประกอบธุระกิจแบบขายตรง และผู้ประกอบธุระกิจแบบตลาดตรง
 (๒) การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าและบริการจากการขายตรงหรืแตลาดแบบตรง
 (๓) การกำหนดให้มีองค์กรกำกับดูแลและปฎิบัติตามพระราชบัญญัตเป็นการเฉพาะ
 
 
ส่วนที่สอง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสัญญัติ
ความนำ
 
 
บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวีธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
๑.๑ ขอบเขตการใช้บังคับของระบบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
๑.๑.๑ ลักษณะของคดีผู้บริโภค
(๑) เงื่อนไขเชิงรูปแบบ
(๒) เงื่อนไขเชิงเนื้อหา
๑.๑.๒ กรณีมีปัญหาตีความเกี่ยวกับคดีผูบริโภค
๑.๒ ระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค
 ๑.๒.๑ ชั้นการฟ้องคดี
 (๑) การฟ้องคดีด้วยวาจา
 (๒) การฟ้องคดีต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
 (๓) การยกเว้นการใช้บังคับหลักกฎหมายเกี่ยวกับแบบของสัญญาหรือหลักฐานเป็นหนังสือ
 (๔) การยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่ผู้บริโภค
 (๕) กำหนดอายุความเป็นพิเศษ
 ๑.๒.๒ ชั้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
 (๑) ขอบเขตของข้อตกลงในสัญญาของผู้ประกอบธุระกิจ
 (๒) ภาระการพิสูจน์
 (๓) การใช้ระบบไต่สวนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
 ๑.๒.๓ ชั้นการชี้ขาดตัดสินคดี
 (๑) การแก้ไขคำข้อบังคับให้ถูกต้องหรือเหมาะสมยิ่งขึ้น
 (๒) การสงวนสิทธิของศาลในการแก้ไขคำพิพากษาในอนาคต
 (๓) การทำคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุระกิจปฏิบัติตามในเรื่องเฉพาะเจาะจง
 (๔) การนำผลแห่งคดีไปใช้บังคับแก่ข้อพิพาทในอนาคตที่มีข้อเท็จจริงแบบเดียวกัน
 
 
บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
๒.๑ ขอบเขตการใช้บังคับของการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๒.๑.๑ เงื่อนไขเชิงรูปแบบ
 (๑) คดีที่มีผู้บริโภคเป็นผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งรมกันเป็นกลุ่มบุคคล
 (๒) คดีที่ผู้บริโภคเป็นผู้เสียหายหนึ่งคน (หรือหลายคน) เป็นโจทก์ฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้เสียหายคนอื่นๆ
 (๓) คดีโจทก์ฟ้องและดำเนินคดีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายทุกคนในกลุ่มบุคคล 
 ๒.๑.๒ เงื่อนไขเชิงเนื้อหา 
 (๑) การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกรณีผูประกอบธุระกิจประพฤติผิดสัญญาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าแลบริการ
 (๒) การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกรณีผู้ประกอบการธุระกิจกระทำละเมิดเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการ
 (๓) การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกรณีผู้ประกอบธุระกิจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 ๒.๒ การคุ้มครองผู้บริโภคโดยการดำเนินคดีแบบแบ่งกลุ่ม
๒.๒.๑ การดำเนินคดีแบบแบ่งกลุ่มกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
 (๑) กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
 (๒) กระบวนพิจารณาที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบวิธีพิจารณาคดีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
๒.๒.๒ การดำเนินคดีแบบกลุ่มกับข้อจำกัดบางประการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
(๑) ข้อจำกัดของการนำระบบวิธีพิจรณาคดีผู้บริโภคมาใช้บังคับในคดีแบบกลุ่มเนื่องจากขัดหรือแย้งโดยชัดแจ้ง
กับลักษฌะเฉพาะของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
(๒) ข้อจำกัดอันอื่นมาจาก "ความแตกต่างหลากหลาย"ของความเสียหายที่สมาชิกในกลุ่มบุคคลได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยว กับการบริโภคสินค้าหรือบริการ
 
 
ส่วนที่สาม: องคพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ 
ความนำ: 
 
บทที่ ๑ องคพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
๑.๑ผู้บริโภค
๑.๑.๑ นิยาม และลักษณะขิงผู้บริโภค
๑.๑.๑.๑ นิยามผูบริโภค
(๑) นิยามผู้บริโภคตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
(๒) ความหมายผู้บริโภคตามคำวินิจฉัยหรือการตีความขององค์กรณ์รัฐหรือองค์กรตุลาการ
๑.๑.๑.๒ ลักษณะของผู้บริโภคตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑) ลักษณะของผู้บริโภคตามบริบทของกฎหมายไทย
(๒) ลักษณะของผู้บริโภคตามหลักสากลของประเทศต่างๆ
 ๑.๑.๒ สิทธิ และหน้าที่ของผผู้บริโภค
 ๑.๑.๒.๑ สิทธิของผู้บริโภค
(๑) สิทธิตามสัญญา
(๒) หน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๑.๒.๒ หน้าที่ของผู้บริโภค 
(๑) หน้าที่ตามสัญญา
(๒) หน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๑.๒ ผู้ประกอบธุระกิจ 
๑.๒.๑ นิยามลักษณะของผู้ประกอบธุระกิจ
๑.๒.๑.๑ นิยามของผู้ประกอบธุรกิจตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑) "ผู้ประกอบธุรกิจ" ตามประราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
(๒) "ผู้ประกอบธุรกิจ" ตามกฏหมายอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
๑.๒.๑.๒ ลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจตามกฏหมายเกียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 (๑) ผู้ประกอบธุรกิจตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 (๒) การคุ้มครองประกอบธุรกิจขนาดเล็กในความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่
๑.๒.๒ หน้าที่ และสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ
๑.๒.๒.๑ หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ
 (๑) หน้าที่พื้นฐาน
 (๒) หน้าที่เฉพาะ
๑.๒.๒.๒ สิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ
 (๑) สิทธิตามสัญญา
 (๒) สิทธิตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๑.๓ สินค้าเเละบริการ
 ๑.๓.๑ สินค้า
 ๑. สินค้า
 ๒. ลักษณะของสินค้า
 ๑.๓.๒ บริการ 
๑.บริการประเภทต่างๆ
๒.ลักษณะของบริการ
บทที่ ๒ การใช้บังคับกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 ๒.๑ กฏหมายกลางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
(๑) เงือนไขการใช้บังคับเชิงรูปแบบ
(๒) เงือนไขการใช่บังคับเชิงเนื้อหา
 ๒.๒ กฏหมายอื่นๆ เกียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
(๑) การใช้บังคับในบริบทเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
(๒) การใช้บังคับบนฐานของหลักวิชาการหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
บทสรุป
(๑) พัฒนาการของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
 (๑.๑) พัฒนาการของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
 (๑.๒) กลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
(๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น
 (๒.๑) ปัญหาในเชิงกฏหมาย: ปัญหาบทบัญญัติแห่งกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 (๒.๒) ปัญหาการจัดการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/59


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)