SMF Support > Performance and Server Configuration

มะเร็งคืออะไร ?

(1/1)

jijira:

“มะเร็ง” เกิดจากเซลล์ในร่างกาย ที่มีความเปลี่ยนแปลงของยีนและรหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ในครั้งแรกถ้าเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ร่างกายสามารถตรวจจับได้ เม็ดเลือดขาวก็จะทำหน้าที่เป็นหน่วยคุ้มกัน เข้าไปกำจัดเซลล์มะเร็งเหล่านั้นออกจากร่างกาย แต่สำหรับบางคนเซลล์มีความผิดปกติมากจนควบคุมไม่ได้และเม็ดเลือดขาวไม่สามารถจะต่อสู้หรือกำจัดออกไปจากร่างกายได้ เซลล์จะแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย หรือมะเร็งนั่นเองคลิกเลย    slotxo

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม