SMF Support > General Thai Support

ทำไงจะลบกรทู้ทั้งหมดของสมาชิก 1 คน แต่ไม่ต้องลบ user เขา

(1/1)

guanteen:
ช่วยด้วย

КёngЯacing:
เข้าไปในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้นๆ
เมนู ลบชื่อผู้ใช้งานนี้
กระทู้ของผู้ใช้งานนี้ต้องถูกลบไปด้วย: เลือก ลบกระทู้ทั้งหมด หรือหัวข้อและกระทู้
ลบบัญชีผู้ใช้งานนี้. ไม่เช็คบล็อค

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม