SMF Support > General Thai Support

อยากทราบ วิธีการ ปลดล็อค สมาชิกเวลาเข้าระบบ

(1/1)

EVO Hosting:
คือเวลาเข้าระบบ สมาชิก สามารถเลือกได้ ว่าต้องการ ล็อคอินค้าง
ถ้าเรา ต้องการ ให้สมาชิก ล็อคอิน ทุกครั้ง ต้อง ทำอย่างไรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม