ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - luktan1479

หน้า: [1] 2 3 ... 68
1
Pum-th.com เว็บปั้มไลค์ ด้วยระบบอัตโนมัติ สั่งซื้อง่าย ใช้งานง่าย ราคาถูก
เข้าชมได้ที่ pum-th.com

2
“การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ”
วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
MBA Logistics Management30 กรกฎาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล          การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปาทานการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย           ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆภายในคลังสินค้าลดลงวัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้า
2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก
3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าเนื้อหาของหลักสูตร
1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการ  ไหล- การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า- การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)
2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ - การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ- Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด- การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม
3. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC- การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา (Cycle Count inventory)- วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card- การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto- การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า- การใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า- การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)
5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล- การใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ราคาโปรโมชั่นสุดำพิเศษ เลือกสมัครได้ตามใจชอบ
สมัคร 1 ท่าน 3,700.- บาท
สมัคร 2 ท่าน จ่ายเพียง 7,000.- บาท
สมัคร 3 ท่าน จ่ายเพียง 8,900.- บาท
หรือ สมัคร 4 จ่าย 3 ในราคาท่านละ 3,700.- บาท

3
จำหน่ายเอกสารวิชาการ ตำราและหนังสือ เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่

4
Kos Jewelry – เพราะความรักและความงดงามคือสิ่งที่เราสร้างสรรค์ให้คุณ 💖
เว็บไซต์ : https://kos-jewelry.com/product-category/rings/

6
ขายเอกสารวิชาการประเภท ตำราและหนังสือ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน คู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่

7
 พ่วงแบตเตอรี่ ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ด่วน แบตเตอรี่รถยนต์หมด แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม  ต้องการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ปรึกษาทางร้านเรา

8
  ช่างกุญแจฮอนด้า บริการ เปิดประตูรถยนต์ ทำดอกกุญแจรถฮอนด้า ก๊อปปี้กุญแจฮอนด้า รถเปิดไม่ได้ กุญแจรถหาย ช่างกุญแจฮอนด้าพร้อมให้บริการนอกสถานที่

10
เว็บไซต์ของเรายังคงให้บริการตามปกติ

11
ผลิตป้ายไวนิล,ธงญี่ปุน,สติกกเกอร์,โรลอัพผลิตคิวงานด่วน 3 ขั่วโมง หลังสรุปงาน โทร 091 728 3798 (คุณโชค) หรือแอดไลน์@147pvynm
iร้านเปิด12.00น.(ของวันนี้) - 04.00น. (ของวันใหม่)

12
ผลิตป้ายไวนิล,ธงญี่ปุน,สติกกเกอร์,โรลอัพ,STANDEE  ผลิตคิวงานด่วน 3 ขั่วโมง หลังสรุปงาน โทร 091 728 3798 (คุณโชค) หรือแอดไลน์@147pvynm

13
การเจาะสำรวจดินเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมการก่อนการก่อสร้าง การเก็บตัวอย่างของดินเพื่อวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดินในชั้นต่างๆเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม การเก็บตัวอย่างดินอาจเกิดปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ทุกครั้ง ซึ่งเรามักเรียกว่า "ตัวอย่างหลุด" ในการเจาะสำรวจดินที่มีความลึกรวม 30 เมตร ควรมีตัวอย่างที่หลุดไม่เกินจำนวนเท่าใด และทำไมการเก็บตัวอย่างให้สมบูรณ์ถึงเป็นสิ่งสำคัญ? บทความนี้จะพาท่านไปพบกับคำตอบเหล่านี้

📢📢📢ความสำคัญในการเก็บตัวอย่างดิน📢📢📢

การเจาะสำรวจดินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความระมัดระวังและเทคนิคที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ตัวอย่างดินที่วิเคราะห์ได้ การเก็บตัวอย่างดินอย่างสมบูรณ์ช่วยให้วิศวกรสามารถประเมินคุณสมบัติของดินในบริเวณที่ก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน การคาดการณ์การตอบสนองของดิน และการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
อ้างถึง
บริการ เจาะดิน | บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท ซอยล์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท Boring Test บริการ Soil Boring Test วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมปฐพีของดิน ทดสอบเสาเข็ม (Seismic Test)

👉 Tel: 064 702 4996
👉 Line ID: @exesoil
👉 Facebook: https://www.facebook.com/exesoiltest/
👉 เว็บไซต์: เจาะสำรวจดิน.com

⚡⚡⚡ปัญหาที่พบบ่อยในการเก็บตัวอย่างดิน📢📢📢

ในการตรวจสอบดิน ปัญหาที่พบบ่อยคือการเก็บตัวอย่างดินไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

🛒ความแข็งของดิน: ดินที่มีความหนาแน่นสูงหรือเป็นหิน อาจทำให้การเก็บตัวอย่างเป็นไปได้ยาก
📌ปริมาณน้ำในดิน: การมีน้ำในดินอาจทำให้ดินหลวมและยากต่อการเก็บตัวอย่าง
⚡การเจาะดินที่มีชั้นดินต่างกัน: ชั้นดินที่แตกต่างกัน อาจทำให้การเก็บตัวอย่างไม่สมบูรณ์
🎯เครื่องมือและอุปกรณ์: การใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเสียหาย อาจทำให้การเก็บตัวอย่างล้มเหลว

✨✨✨ควรมีตัวอย่างหลุดไม่เกินกี่ตัวอย่างในความลึกรวม 30 เมตร🥇🥇🥇

ในทางปฏิบัติ การเจาะสำรวจดินที่ความลึกรวม 30 เมตร ควรมีตัวอย่างหลุดไม่เกินหนึ่งหรือสองตัวอย่าง เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ การมีตัวอย่างที่หลุดเกินกว่านี้อาจบ่งบอกถึงปัญหาในกระบวนการตรวจสอบหรือความยากลำบากในการเก็บตัวอย่างจากชั้นดินนั้นๆ

✅✅✅เทคนิคในการลดการเกิดตัวอย่างหลุด✨✨✨

🥇เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง: การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับดินในพื้นที่สำรวจเป็นสิ่งสำคัญ
✨การปรับวิธีการเจาะ: ปรับเทคนิคการเจาะตามสภาพดิน เช่น การใช้แรงดันน้ำหรือการใช้การหมุนเวียนของโคลนเจาะ
✨การฝึกฝนและประสบการณ์: ทีมงานที่มีประสบการณ์และการฝึกฝนสามารถลดโอกาสเกิดตัวอย่างหลุด
✅การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์: ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยให้การเจาะสำรวจเป็นไปอย่างไม่มีปัญหา

✨✨✨การวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่ได้จากการเจาะสำรวจ🥇🥇🥇

หลังจากการเก็บตัวอย่างดินได้แล้ว ตัวอย่างจะถูกนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของดิน เช่น ความถ่วงจำเพาะ ระดับความชื้น และคุณสมบัติเชิงกลของดิน การวิเคราะห์นี้ทำให้วิศวกรประเมินความเหมาะสมของดินในการก่อสร้างและออกแบบฐานรากได้ถูกต้อง

🌏🌏🌏สรุป🥇🥇🥇
การเจาะสำรวจดินเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมการก่อสร้าง การเก็บตัวอย่างดินที่สมบูรณ์ช่วยให้วิศวกรสามารถประเมินคุณสมบัติของดินได้อย่างแม่นยำ ในการเจาะสำรวจดินที่ความลึกรวม 30 เมตร ควรมีตัวอย่างหลุดไม่เกิน 1-2 ตัวอย่างเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ การใช้เทคนิคที่เหมาะสม การปรับการเจาะตามสภาพดิน และการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องช่วยลดโอกาสในการเกิดตัวอย่างหลุดและทำให้การเจาะสำรวจดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Tags : บริษัท เจาะสํารวจดิน

14
ผลิตป้ายไวนิล,ธงญี่ปุน,สติกกเกอร์,โรลอัพ,STANDEE  ผลิตคิวงานด่วน 3 ขั่วโมง หลังสรุปงาน
โทร 091 728 3798 (คุณโชค) หรือแอดไลน์@147pvynm

15
ประกาศซื้อขายทั่วไป / ป้ายไวนิล หมูปิ้ง
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 01:04:17 »
ผลิตป้ายไวนิล,ธงญี่ปุน,สติกกเกอร์,โรลอัพ,STANDEE  ผลิตคิวงานด่วน 3 ขั่วโมง หลังสรุปงาน โทร 091 728 3798 (คุณโชค) หรือแอดไลน์@147pvynm
iร้านเปิด12.00น.(ของวันนี้) - 04.00น. (ของวันใหม่)

17


ปัญหาฝุ่นควัน และมลภาวะทางอากาศทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กมากจนเข้ามาปะปนอยู่ภายในอากาศได้อย่างง่ายดาย ซึ่งภายในรถยนต์ก็เช่นกัน การใช้งานเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ตลอดการเดินทางของคุณ ๆทุกคน
4 จุดเด่นของการใช้งานเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์
1. ช่วยหมุนเวียนอากาศได้ดี 
อย่างแรกที่การใช้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็คือช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนอากาศ ที่แม้จะเป็นพื้นที่ปิดที่มีภายในรถ แต่ฝุ่นละอองก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้ามาในรถยนต์ได้ โดยที่เครื่องฟอกก็จะช่วยดักจับฝุ่นเหล่านี้ได้ดี สามารถฟอกอากาศคุณภาพดี ทำให้การหายใจสดชื่นมากกว่าเดิม
2. ช่วยลดการทำงานของไส้กรองอากาศที่มีในรถยนต์
ต่อมาก็คือเรื่องของไส้กรองอากาศที่มีในรถ แม้รถยนต์ของคุณ ๆจะมีแผ่นกรองอากาศติดมากับแอร์รถยนต์อยู่แล้ว แต่พื้นที่ที่อากาศไม่มีมลพิษมากอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องฟอกเพิ่ม แต่สภาพอากาศในปัจจุบันก็รู้ ๆ กันอยู่ แค่การกรองในรถยนต์อาจจะไม่เพียงพอเครื่องฟอกอากาศในรถก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการนำมาใช้งาน ช่วยฟอกอากาศด้วย ลดการทำงานของเครื่องกรองในรถได้ดีด้วยเช่นกัน
3. ช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้ดี
ต้องบอกเลยว่าทั้งฝุ่นละอองและแบคทีเรียที่มีภายในอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ และใครที่เป็นโรคนี้ก็อาจจะกำเริบขึ้นมาง่าย ๆ ด้วยเช่นกัน การที่มีเครื่องช่วยฟอกอากาศในรถก็จะช่วยดักจับแบคทีเรีย ทำให้อากาศถ่ายเทมากกว่าเดิม เป็นมิตรกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้ดีจริง ๆ
4. เป็นมิตรกับเด็กเล็ก
สุดท้ายก็คือเด็กเล็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันยังไม่ดี ไม่แข็งแรงพอ การที่มีเครื่องช่วยฟอกอากาศไว้ภายในรถยนต์ก็จะทำให้อากาศถ่ายเทในรถยนต์มากยิ่งขึ้น ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการมีติดรถยนต์ไว้นั่นเอง ยิ่งรถของท่านใดต้องไปเจอกับพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองสูง ก็ยิ่งต้องใช้เพื่อลูกเด็กเล็กแดงของเราจะได้ปลอดภัยต่อสภาพอากาศ
เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ถือเป็นไอเท็มที่คนมีรถยนต์ไม่อาจมองข้ามกันไปได้ ด้วยปัญหาสภาพอากาศ ฝุ่นละอองที่มีความหนาแน่นสูง บางครั้งเครื่องกรองอากาศปกติของรถที่มีให้อาจจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะรถยนต์เก่า ๆ มือสองที่ประสิทธิภาพการกรองก็ไม่ได้ดีมาก ดังนั้น การเลือกซื้อเลือกหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสุด ๆ และปัจจุบันก็มีให้เลือกหลายแบรนด์มาก ๆ ด้วย อยากให้ลองเปรียบเทียบหาแบรนด์ที่ดีที่สุด ทั้งคุณสมบัติ ราคา วิธีการใช้งาน ฯลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอากาศในรถของท่านจะสดชื่นมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.homepro.co.th/c/SMA0305

18
ผ่าตัดถุงใต้ตาเชียงใหม่ ถุงใต้ตาแพ้มีดหมอ สวยอย่างฉลาด

19
  ทัวร์น่าน นำเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด ทัวร์น่าน มีไกด์ดูแล ที่พัก รีสอร์ท ทัวร์น่าน สบายสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์น่าน ปี2566 -2567  

20
Pum-th.com เว็บปั้มไลค์ ด้วยระบบอัตโนมัติ สั่งซื้อง่าย ใช้งานง่าย ราคาถูก
เข้าชมได้ที่ pum-th.com

21
รับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่น หัวเจาะ ขาย หัวเจาะ ขาย เข็มเจาะแย๊กลูกสูบ หัวเจาะหัวเจาะสว่านเจาะดินหัวทุบรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่นหรือว่าจะเป็น หัวเจาะสว่านเจาะดินหัวเจาะรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่นหรือว่าจะเป็น หัวเจาะ ขาย หัวเจาะหัวเจาะสว่านเจาะดินหัวเจาะกระแทกหัวเจาะกระแทก คูโบต้าเข็มเจาะแย๊กลูกสูบ หัวเจาะหัวเจาะสว่านเจาะดินหัวทุบรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่นหัวเจาะจำหน่าย หัวแย๊กหัวเจาะกระแทกหัวเจาะหัวเจาะกระแทก คูโบต้าเข็มเจาะแย๊กลูกสูบ หัวเจาะหัวเจาะสว่านเจาะดินหัวทุบรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่นหรือว่าจะเป็น หัวเจาะสว่านเจาะดินหัวเจาะ ขาย เข็มเจาะแย๊กลูกสูบ หัวเจาะหัวเจาะสว่านเจาะดินสว่านเจาะดิน หัวกระแทก เก่า-ใหม่ หัวเจาะ

22
ประกาศซื้อขายทั่วไป / เสริมคาง ด้วย ซิลิโคนPremium USA
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 12:40:44 »
เสริมคาง ปรับเปลี่ยนรูปทรงของใบหน้า ปรับเปลี่ยนบุคภาพ ไว้ใจเมด้าคลินิกดูแลให้ท่าน

23
ประกาศซื้อขายทั่วไป / คลินิกปลูกผมที่ไหนดี LANNA
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 11:22:13 »
ด้วยความมุ่งมั่นของแพทย์ทุกคน lannawadeeclinic  ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมให้การ บริการที่อบอุ่นเอาใจใส่ และได้มาตรฐาน

25
ประกาศซื้อขายทั่วไป / ถังผสมแบบควบคุมอุณหภูมิ
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 08:28:20 »
 Mixing Tankเครื่องผสมเจลแอลกอฮอล์

26
จำหน่ายเอกสารวิชาการร้านจำหน่ายเอกสารวิชาการประกอบการประเภท ตำราและหนังสือ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน คู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นเอกสารที่แสดงถึงคุณภาพของผลงานดีเด่นมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระที่มีการเรียบเรียงความสำคัญได้ครบถ้วนเป็นระบบ มีคำอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยการนำความรู้หลักการ วิธีการหรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง มีการนำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่น ๆ มาสนับสนุนแนวทางที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานได้จริง อันเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน นำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในวงกว้างขึ้นจากเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในการสนองนโยบายของส่วนราชการ ช่วยประหยัดงบประมาณ ที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานในหน้าที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ปรับปรุงในระดับที่สูงเป็นพิเศษหรือสูงมากหรือแก้ไขใหม่เป็นครั้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศสะท้อนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญ ความคิดริเริ่ม คิดค้นสร้างประดิษฐ์ขึ้นใหม่และประสบการณ์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก กำหนดข้อเสนอแนะหรือวางแผนรองรับเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จหรือประโยชน์ที่เกิดกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ ประชาชนและประเทศชาติ กรุณาติดต่อ  เบอร์โทรศัพท์ 096-2489571, 096-2485934, 083-8738889, 091-7823420ID LINE : bottrade999 E-mail: [email protected]
http://www.สถาบันวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ.com

27


เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อไหนดี? เชื่อเหลือเกินว่าเป็นคำถามที่หลาย ๆ ท่านต้องการคำตอบอย่างที่สุด เนื่องด้วยปัจจุบันด้วยสภาพอากาศที่มีส่วนทำร้ายสุขภาพ การมีไว้ก็ทำให้อุ่นใจกับอากาศที่จะบริสุทธิ์ได้ดี ทว่าหากใครที่ยังสงสัยอยู่เราไม่รอช้าที่จะรวบรวมคำตอบมาฝากอย่างหมดเปลือก ตัดสินใจซื้อใช้ได้แบรนด์ที่ดีที่สุด
4 ยี่ห้อเครื่องฟอกอากาศน่าซื้อ ตัดสินใจใช้ไม่ผิดหวัง
1. ยี่ห้อ  HATARI AP12R1 32 ตร.ม.
เป็นแบรนด์แรกที่อยากแนะนำบอกเลยว่าราคาดีมาก ๆ กับ  HATARI AP12R1 32ตารางเมตร ที่มีเซนเซอร์ตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 พร้อมหน้าจอการแสดงผลที่ดี มีระบบออโต้ปรับระดับแรงดูดได้ตามปริมาณฝุ่นที่มีรอบตัวเครื่อง ทั้งยังมี Filter Change ระบบเตือนอัตโนมัติที่ใช้งานได้ดีเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ โดยที่มีราคานำหน่ายเพียง 2,988 บาทเท่านั้น
2. ยี่ห้อ PHILIPS AC0820/20 49 ตารางเมตร
เครื่องฟอกอากาศ Philips AC0820/20 49 ตร.ม. ที่มีประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาคที่เล็กกว่า 0.003 ไมครอน ที่เล็กกว่าขนาดของ PM 2.5 ถึง 800 เท่าเลยทีเดียว โดยที่กำจัดได้สูงสุด 99.5% แสดงคุณภาพของอากาศแบบเรียลไทม์ด้วย 4 ระดับสี มีระบบอัจฉริยะกรองอากาศอัตโนมัติ จะทำการตรวจวัดคุณภาพ และทำงานได้ทันทีแค่พบเจอความเปลี่ยนแปลงในอากาศแม้จะเล็กน้อยก็ตาม ราคาจัดจำหน่ายเครื่องละ 4,990 บาท หากหาซื้อตอนนี้ลด 34% เหลือเพียง 3,290 บาท
3. ยี่ห้อ SHARP FP-J30TA-B 23 ตร.ม.
เครื่องฟอกอากาศ sharp อีกยี่ห้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็ต้อง FP-J30TA-B 23 ตร.ม. เป็นระบบ Plasma cluster ที่ปล่อยอนุภาคทั้งบวกและลบ จัดการแบคทีเรียในอากาศ ไส้กรองอากาศคุณภาพสูงดักจับเชื้อโรค ฝุ่น แบคทีเรียต่าง ๆ ได้อย่างดี มีแรงดูดทรงพลังมีทิศทางลมดูดที่พิเศษ เก็บฝุ่นละอองได้รวดเร็ว โดยที่มีราคาจำหน่าย 3,490 บาท และหากซื้อตอนนี้ในราคาพิเศษลดเหลือเพียง 2,890 บาท ซึ่งถือได้ว่าลดลงไปได้เยอะเลยจริง ๆ
4. ยี่ห้อ TEFAL PT2530F0 90 ตารางเมตร
เครื่องกรองอากาศสุดท้ายที่เราไม่อาจมองข้าม ก็ต้องแบรนด์ TEFAL PT2530F0 90 ตร.ม. มีประสิทธิภาพการกรอง 3 ขั้นตอนด้วยกัน สามารถกรองฝุ่นหยาบ ฝุ่นละเอียด PM 2.5 กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารก่อให้เกิดภูมิแพ้สูงสุด 99.9% กรองอากาศได้รวดเร็วในอัตราการสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ 230 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยที่ครอบคลุมพื้นที่ได้สูงสุดถึง 90 ตารางเมตรเลยด้วย

อย่างไรก็ดี ในการใช้งานเครื่องฟอกอากาศก็มีข้อควรระวังอยู่ด้วย คือควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อเครื่องมีการแจ้งเตือน โดยที่ห้ามติดตั้งใช้งานใกล้เปลวไฟ ความร้อน หรือวัตถุไวไฟ ความเปียกชื้น ในวางติดตั้งก็ควรอยู่ในพื้นที่ที่อากาศไหลเวียนสะดวก พื้นผิวเรียบเสมอกัน ห้ามฉีดน้ำหอม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เข้าตัวเครื่องเด็ดขาด และเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานก็ห้ามถอดปลั๊กโดยดึงสายไฟ แต่ให้จับปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับ

ชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.homepro.co.th/c/SMA0301

28
  ช่างกุญแจฮอนด้า บริการ เปิดประตูรถยนต์ ทำดอกกุญแจรถฮอนด้า ก๊อปปี้กุญแจฮอนด้า รถเปิดไม่ได้ กุญแจรถหาย ช่างกุญแจฮอนด้าพร้อมให้บริการนอกสถานที่

29
💎 KOS Jewelry - ความงามที่ยั่งยืนและไม่เคยตกยุค 💎
✨ สั่งซื้อวันนี้และพบกับโปรโมชั่นพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด ✨
Website : https://kos-jewelry.com/product-category/earrings/

30
 พ่วงแบตเตอรี่ ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ด่วน แบตเตอรี่รถยนต์หมด แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม  ต้องการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ปรึกษาทางร้านเรา

หน้า: [1] 2 3 ... 68