SMF Support > General Thai Support

ผมลง smf แล้วเวลาใช้งาน มันจะช้าๆๆเป็นเพราะอาไรครับ

(1/1)

นานา:
ผมลง smf แล้วเวลาใช้งาน มันจะช้าๆๆเป็นเพราะอาไรครับ เครื่องที่ ลง เป็น linux (debian) Apache 2, php4 , mysql ,4.0.24
 อาการมัน จะ อึ่งไปสักช่วงอึดใจ ให้รำคาญเล่นเหมือนไปหาอาไรสักอย่างแล้วก็ แว็บ มา แต่ถ้า login แล้วจะเร็วขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังรู้สึกช้าอยู่  เครื่องที่ลงยังอยู่ในวงแลนอยู่เลย ไม่ทราบว่าผมเซ็ตอาไรผิดไปหรือเปล่า ช่วยที่ครับ User ด่า ใหญ่แล้ว :-[ :-[

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม